Champions Champions
Manchester City Manchester City
1 0
21 Nov 20:45 Jornada 5
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam
 Manchester City Pts Nota ★
4 3 90
4 3 90
6 2,5 90
6 2,5 90
0 4 90
6 2,5 75
8 2 90
2 3,5 64
4 3 90
6 2,5 90
11 2 89
2 3,5 26
4 3 15
0 - 1
Total: 63 pts 4,8 2,6
 Feyenoord Rotterdam Pts Nota ★
2 3,5 90
0 4 90
DFDiksw
-2 4,5 72
DFHapsw
2 3,5 90
-4 5 69
-4 5 90
-4 5 90
2 3,5 90
-6 5,5 90
2 3,5 90
2 3,5 82
2 3,5 21
2 3,5 18
0 - 8
Total: -6 pts -0,5 3,8